Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Miltenburg ID gevestigd te Houten

Algemene voorwaarden Miltenburg ID gevestigd te Houten

Artikel 1 – Begripsbepaling

1.1     Miltenburg ID is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en wordt hierna met “Miltenburg ID” aangeduid.

1.2     Een ieder die met Miltenburg ID een overeenkomst aangaat of wil aangaan of aan wie Miltenburg ID een offerte uitbrengt of voor wie hij een prestatie verricht, wordt “opdrachtgever” genoemd.

1.3     De door Miltenburg ID te leveren prestatie met alles wat daarbij hoort in de ruimste zin, zoals het maken van ontwerpen, berekeningen en tekeningen, zal hierna “advies, geadviseerde of advisering” worden genoemd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die zijn uitgebracht door, respectievelijk gesloten met Miltenburg ID.

2.2     Eventueel door de afnemer gebruikte algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Miltenburg ID zijn aanvaard.

Artikel 3 – Intellectuele eigendom

3.1     Miltenburg ID behoudt zich het auteursrecht, althans rechten op grond van intellectuele wet- en regelgeving, voor op uitgebrachte offertes en verricht advieswerk met alles wat daarbij hoort aan ontwerpen, modellen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Dit alles blijft het eigendom van Miltenburg ID, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van de auteursrechten in rekening is of wordt gebracht.

3.2     Zonder schriftelijke toestemming van Miltenburg ID mogen de uitgebrachte offertes noch het verricht advieswerk met alles wat daarbij hoort aan ontwerpen, modellen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen niet worden gekopieerd, noch aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

3.3     De afnemer stemt er mee in dat Miltenburg ID de voor de afnemer gemaakte foto’s, ontwerpen, modellen, afbeeldingen en schetsen op de website plaatst.

Artikel 4 – Offertes en honoraria

4.1     Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting, en zijn gebaseerd op de uivoering van het advies gedurende de normale werktijden.

4.2     De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs en kosten van revisietekeningen.

4.3     Een afzonderlijke vergoeding  is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheid

Miltenburg ID aanvaardt bij het uitbrengen van een advies geen verantwoordelijkheid voor een aan haar door of namens de afnemer ter beschikking gesteld en mogelijk door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de inhoud en kwaliteit van eventueel bij dat ontwerp gevoegde afbeeldingen, tekeningen, modellen, schetsen, maten en materialen of voor de deugdelijkheid van door of namens de afnemer voorgeschreven materialen of voorgeschreven behandelingsmethoden van materialen, alles in de ruimste zin.

Artikel 6 – Derden

Miltenburg ID heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten doen door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7 – Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk tussen Miltenburg ID en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 8 – Annulering

8.1     Miltenburg ID is gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te annuleren en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen, onverminderd haar recht op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en ander schade, die door een en ander mocht (zijn) ontstaan, indien:

a.       de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor       hem voortvloeien uit enige met Miltenburg ID gesloten overeenkomst;

b.       de opdrachtgever de rechtbank om een surseance van betaling verzoekt dan wel hem de surseance van betaling, al dan niet voorlopig, is verleend;

c.       het faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd dan wel zijn faillissement is uitgesproken;

d.       ten aanzien van de opdrachtgever de toepassing van de schuldsaneringsregeling is aangevraagd dan wel deze op hem, al dan niet definitief, is toegepast;

e.       de (of een deel van de) onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd;

f.        de opdrachtgever overlijdt;

g.       de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest.

8.2     In de gevallen genoemd in lid 1 van dit artikel, is iedere vordering die Miltenburg ID op de opdrachtgever heeft ook direct opeisbaar.

Artikel 9 – Levertijd

9.1     Miltenburg ID gebruikt een vermoedelijke levertijd. De opgegeven termijn is geen fatale. Een vaste levertijd moet schriftelijk zijn overeengekomen.

9.2     De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle noodzakelijke gegevens voor het uitbrengen van een advies in het bezit van Miltenburg ID zijn.

Artikel 10 – Betaling

10.1   Miltenburg ID is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren en het gedeeltelijk uitgevoerde afzonderlijk te factureren.

10.2   Miltenburg ID gebruikt een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.

10.3   Wanneer de factuur na 14 dagen geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de opdrachtgever verplicht aan Miltenburg ID vanaf dat tijdstip tot het moment der algehele betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ter grootte van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.

10.4   Miltenburg ID is na verloop van de betalingstermijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Bij aanschrijving van de opdrachtgever door een derde zijn de daaraan verbonden kosten naar redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11 – Aanbetaling

Miltenburg ID is gerechtigd de opdrachtgever bij het aangaan of tijdens de uitvoering van de overeenkomst om een aanbetaling te vragen. Deze mag niet hoger zijn dan 30 procent van het uiteindelijke factuurbedrag.

Artikel 12 – Annulering

Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze een schadevergoeding aan Miltenburg ID verschuldigd van 30% van hetgeen de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij Miltenburg ID aannemelijk kan maken dat haar schade groter is.

Artikel 13 – Reclame

Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij  uiterlijk binnen 14 dagen na de constatering van de gebreken schriftelijk aan Miltenburg ID worden medegedeeld met een duidelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken, bij gebreke waarvan reclames niet meer in behandeling behoeven te worden genomen.

Artikel 14 – Beperking van de aansprakelijkheid

14.1   De aansprakelijkheid van Miltenburg ID en van al degenen die voor Miltenburg ID werkzaam zijn en zijn geweest, is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de (aansprakelijkheids)verzekering van Miltenburg ID wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico van Miltenburg ID volgens de toepasselijke polis.

14.2   Miltenburg ID zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Miltenburg ID is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

14.3   De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevens, bestanden, registers, overige informatiedragers of zaken, geen enkele uitgezonderd.

14.4   In de gevallen (a) dat de leden 1 tot en met 3 van dit artikel, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig blijken te zijn, (b) de verzekeraar, om welke reden dan ook, niet uitkeert, of (c) de aansprakelijkheid door de verzekeraar van dekking is uitgesloten, zoals de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of verband houdend met de uitvoering van de bouw van objecten en/of het opleveren van (bouw)werken, en de aansprakelijkheid voor schade door of verband houdend met gemaakte fouten bij de uitoefening van beroepsactiviteiten, zoals het geven van adviezen, het maken van ontwerpen, tekeningen of berekeningen, het voeren van directie, het doen van onderzoek, is Miltenburg ID slecht aansprakelijk voor directe schade en niet voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, waarbij iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het door Miltenburg ID aan de opdrachtgever in rekening gebrachte, exclusief de omzetbelasting, en tot maximaal het eigen risico volgens de betreffende aansprakelijkheidspolis.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

Het door Miltenburg ID aan de afnemer geleverde blijft eigendom van Miltenburg ID tot het moment waarop de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de met Miltenburg ID gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 16 – Geschillen

16.1   Alle geschillen tussen de opdrachtgever en Miltenburg ID naar aanleiding van een door Miltenburg ID verrichte prestatie, worden beslecht door de gewone rechter in het arrondissement Utrecht.

16.2   Nederlands recht is van toepassing op de opdracht en de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn.